Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).

Seculert

ניטור

שרות מבוסס ענן המאפשר לנטר את הארגון ולהתריע מפני התקפות ממשפחת APT ו-BOTNET. מספקת בנוסף ממשק המאפשר לחבר את מוצרי אבטחת המידע הקיימים בארגון למערכות הארגוניות. המערכת תומכת בסמארטפונים, טבלטים (BYOD).